DOMARARVODEN 2021

Herrserier Huvuddomare Ass. domare
Division 2 1840:- 1100:-
Division 3 1390:- 835:-
Division 4 900:- 655:-
Division 5 785:- 575:-
Division 6 680:- 495:-
P17 Allsvenskan 900:- 655:-
P17 Div. 1 785:- 575:-
P-16 Nationell 785:- 575:-
Ligacupen P19 900:- 655:-
Ligacupen P17 785:- 575:-
Ligacupen P16 785:- 575:-
Damserier
Elitettan 1560:- 905:-
Division 1 / Svenska Spel F19 1130:- 680:-
Division 2 785:- 575:-
Division 3 680:- 495:-
SM F17 - gruppspel 680:- 495:-
SM F17 - slutspel 900:- 655:-
DM
Herr & Dam Div 4 herr / Div 2 Dam Div 4 herr / Div 2 Dam
Juniorer 785:- 575:-
Pojk / Flick, 16 680:- 495:-
Intersport Cup 350:- 140:-
13-årscupen 350:- 140:-
Ungdomar / Barn
11 v 11
Juniorer, Div 1 680:- 495:-
Juniorer, Div 2 680:- 495:-
9 v 9
Pojkar / Flickor, Div 3 350:- -
Pojkar / Flickor, Div 4 350:- -
7 v 7
Pojkar / Flickor, Div 5 210:- -
Pojkar / Flickor, Div 6 210:- -
Pojkar / Flickor, Div 7 210:- -
5 v 5
Pojkar / Flickor, Div 8 140:- -
Pojkar / Flickor, Div 9 140:- -
Pojkar / Flickor, Div 10 140:- -
Mixed, Div 7 140:- -
Mixed, Div 9 140:-
3 v 3
Pojkar / Flickor 70:- -
Distriktslag/matcher/läger
Distriktslag, 17 år 680:- 495:-
Distriktslag, 16 år 460:- 230:-
Distriktslag, 15 år 460:- 230:-
Distriktslag, 14 år 350:- 140:-
Flarkenlägret 260:- -
Matchzonlägret 260:- -
SENIORER 7 v 7
Herrar & Damer (en domare) 370:- -
Reseersättning 3,00 kr/km -

Domare som åker buss med tex ett fotbollslag äger rätt till reseersättning OM man kan visa upp giltigt kvitto för utlägg av resekostnad.

Ersättning utgår INTE till domare enligt nedan:
* Om domare åker moped, cyklar eller tar sig till fots till match.
* Parkeringsavgifter får ej tas ut.
Dock ska domare i första hand samåka!
Förening får EJ förhandla med enskilda domare om andra arvoden än ovanstående.

Domare som dömer i SvFF:s matcher skall döma i adidas (gäller även AD).

OBS! Samåkning till matcher ett MÅSTE (undantag kan finnas, men måste kunna motiveras).

Enligt beslut i SvFF Förbundsstyrelse 2019-12-1 7 får SDF använda tvådomarsystem under förutsättning att:
• det används i div 6 H och/eller div 3 D och neråt
• det inte används i tävlingar där lag med högre serietillhörighet deltar
• det inte ersätter tredomarsystem i de tävlingar som redan använder det
• att arvodesfrågan i aktuell serie är klar innan tvådomarsystem införs.
Vid användning av tvådomarsystem i div 6 H och/eller div 3 D och neråt utgår ersättning för båda domarna enligt HD nivå ovan.
Detta arvode skall gälla under 2020 och skall utvärderas efter säsongen 2020. Utvärderingen skall sedan ge vägledning till förhandlingsgruppen i syfte att tvådomarsystemet kan utvecklas på ett bra sätt.
Avsteg från ovanstående ersättningar får inte göras lokalt utan skall ske vid en central överenskommelse.
All övrig utomhusfotboll regleras genom överenskommelser i resp. SDF.

RESTIDSERSÄTTNING
Om domaren/assisterande domaren för att fullgöra sitt uppdrag måste resa
mer än  80 km enkel väg utgår 150 kr
mer än 150 km enkel väg utgår 200 kr
mer än 200 km enkel väg utgår 250 kr
mer än 250 km enkel väg utgår 400 kr
mer än 300 km enkel väg utgår 450 kr
mer än 400 km enkel väg utgår 500 kr

Om domaren måste utnyttja båtkommunikation till och från uppdrag, och restidsarvodet understiger 80 km enkel resa men uppdragstiden överstiger 6 timmar, utgår ett restidsarvode på 150 kr.
Med enkel väg avses kortaste resväg mellan domarens bostad och arenan.
Vid två eller tre-domarsystem skall samåkning eftersträvas.

RESEKOSTNADSERSÄTTNING
Resekostnadsersättning utgår för resa mellan bostad och arena med 3:00 kr/km, inklusive passagerare, från första kilometern. Parterna kan träffa en ny överenskommelse om denna ersättning under förevarande avtals giltighetstid.

Samåkning till och från uppdrag ska ske i så stor utsträckning som möjligt.

FÖRLORAD ARBETSFÖRTJANST
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte i distriktets serier.

TRAKTAMENTE
Traktamente utbetalas inte i distriktstävlingar.

DOMARE I FLERA MATCHER I RAD
Om domare dömer flera matcher i rad utgår endast en restidsersättning (om ovanstående villkor uppfylls) och endast en resekostnadsersättning.
Arvode utgår i förhållande till antalet matcher och fördelas mellan lagen.

CUPMATCHER OCH KVALSPEL
Vid cuper och kvalspel, som anordnas av eller genomförs med tillstånd av SDF, utgår arvode efter högsta lagets serietillhörighet, dock högst motsvarande nivån för herrar div IV resp. damer div Il.

MATCHTYPER
Det finns två typer av matcher; tävlingsmatcher och träningsmatcher.

Tävlingsmatcher:
Med tävlingsmatch avses match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden. Vid dessa utgår ersättning enligt ovan.

Träningsmatcher:
Med träningsmatch avses match som inte är tävlingsmatch. Vid dessa utgår ersättning enligt följande:
Ensam domare erhåller 75 procent av den ersättning (restidsersättning undantagen) som hade utgått om matchen hade varit tävlingsmatch.
Domarteam erhåller 50 procent av den ersättning (restidsersättning undantagen) som hade utgått om matchen hade varit tävlingsmatch.

I fråga om träningsmatcher i fotboll som spelas någon gång under tidsperioden för ordinarie seriespel, dvs. när serien väl har startat men inte slutförts, utgår ersättning såsom för tävlingsmatch.

Vid träningsmatcher är det högsta lags serietillhörighet som avgör ersättningens storlek.

INSTÄLLD ELLER WO-MATCH SAMT AVBRUTEN OCH ÅTERUPPTAGEN MATCH M.M.
Vid inställd match eller w.o.-match, där beslut fattas på matchdagen, utgår restidsersättning med 300 kr till domaren oavsett om domaren infunnit sig på uppdragsplatsen. Om domaren infunnit sig på eller påbörjat resa till uppdragsplatsen utgår även resekostnadsersättning. Restidsersättning betalas endast ut i samband med tävlingsmatch. Arrangerande förening ansvarar för utbetalning av ersättningen.

Vid match som avbryts och sedermera återupptas med samma domarteam, utgår ordinarie matcharvode. Arrangerande förening ansvarar för utbetalning av ersättningen.

Vid match som avbryts under första halvlek och sedermera återupptas med nytt domarteam, utgår ersättning till det ursprungliga domarteamet med halva det ordinarie matcharvodet och med ordinarie matcharvode till det nya domarteamet.
Vid match som avbryts i halvtid eller under andra halvlek och sedermera återupptas med nytt domarteam, utgår ersättning till det ursprungliga domarteamet med ordinarie matcharvode och med halva det ordinarie matcharvodet till det nya domarteamet.

Vid match som avbryts och inte återupptas utgår ordinarie matcharvode.

Vid match som avbryts under första halvlek och sedermera spelas om, utgår ersättning med halva det ordinarie matcharvodet till det domarteam som dömt den avbrutna matchen. Vid match som avbryts under andra halvlek och sedermera spelas om, utgår ordinarie matcharvode till det domarteam som dömt den avbrutna matchen.

I samband med att matchen spelas om utgår ordinarie matcharvode (oavsett om samma eller nytt domarteam dömer matchen).

Vid samtliga de situationer som beskrivs i andra till fjärde styckena ovan, utgår — vid sidan av visst matcharvode — restidsersättning (vid tävlingsmatch) och resekostnadsersättning. I förekommande fall utgår sådan ersättning för dubbla inställelser på uppdragsplatsen/-erna.

I de fall avbruten match återupptas med nytt domarteam eller spelas om (med ordinarie eller nytt domarteam) ansvarar SDF för utbetalningen av den tillkommande domarersättningen.

UTBETALNING AV ERSÄTTNING
I de fall SDF tar över ansvaret och garanterar domaren ersättning får ersättningen utbetalas till domarens konto inom i varje SDF överenskommen tid. Det rekommenderas att ersättningen ska finnas tillgänglig på domarens konto senast sex kalenderdagar efter matchen.
Föreningen bestämmer i detta fall betalningssätt; kontant, konto eller swish, ifall inte särskild överenskommelse finns om annat mellan parterna.
Om förening inte betalar inom sådan överenskommen tid ska SDF betala ersättningen till domaren och sedan i sin tur kräva föreningen på denna ersättning.

Om det inte finns en överenskommelse enligt första stycket, ska betalning alltid ske i samband med matchen.

UTVECKLING
Parterna är överens om att vid lämpligt tillfälle efter varje spelsäsong träffas för att diskutera olika utvecklingsfrågor med anknytning till förevarande avtal. Sammankallade till dessa möten är SDF.

Ett policydokument med minimikrav benämnt "Policydokument SDF-SFDF 2019" har tagits fram och används lämpligen som ett lokalt avtal mellan parterna (bilaga).

DISTRIKTSKONTAKTER
Parterna är överens om att varje SDF skall kalla respektive distriktsdomarorganisation till årliga förhandlingar beträffande övriga arvoden och ersättningar som inte regleras i detta avtal.

TVIST
Tvist om innehållet i detta avtal får inte hänskjutas till avgörande av allmän domstol utan skall prövas av Svenska Fotbollförbundets skiljenämnd.

Bilaga: Policydokument SDF-SFDF 2019
Avtal Ersättning domare SDF-SFDF

Policydokument för Domare mellan Svenska Fotbollsförbundets SDF och Svenska fotbolldomarförbund

En matchledare har inte bara till uppgift att döma matchen, denne är dessutom SDFs fotbollförbunds representant på plats. Detta innebär att;

 • Uppträda professionellt, opartiskt och bemöta alla med respekt
 • Hantera rapporter, ekonomi och övrig administration på ett korrekt sätt
 • Assisterande domare kontaktar domaren minst tre dagar före match
 • Befinna sig på arenan minst 60 minuter före avspark vid match med representationslag samt 45 minuter före avspark vid övriga matcher
 • Agera vid varje form av rasistiska eller andra diskriminerande yttringar i enlighet med SvFF:s TB kap. 3:24
 • Agera vid varje form av misstanke om försök till manipulation av matchresultat i enlighet med SvFF:s TB kap. 3:27
 • Genom ett positivt uppträdande bidra till rekrytering till och utveckling av rollen som matchledare
 • Använda sociala medier med omdöme genom att inte där kommentera sina egna, kollegors, spelares, lags eller föreningars agerande

För att bli klassificerad och tilldelas matcher skall domaren:

 • Genomgå årlig fortbildning och betala kursavgift senast på fastställt datum
 • Göra ett godkänt regelprov och genomföra godkänt löptest
 • Delta vid de obligatoriska träffar som SDF kallar till

Denna överenskommelse gäller från den 1 februari 2020 tills vidare och diskuteras/aktualiseras årligen under perioden november — december vid överläggningar mellan SDF och representanter för domarorganisationen.

Med reservation för skrivfel.